Aktuális
Környezetvédelmi Tagozat tisztújító taggyűlése

Értesítés

 

 

A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata tisztújító taggyűlését 2014. május 8-án 14 órakor tartja. Tagozatunk célja, hogy a Tagozat aktivitását az ellőttünk álló nehéz feladatok teljesítésére megnöveljük. Ezért nagyon fontos, hogy olyan jelölteket javasoljunk elnöknek, elnökségi tagoknak, a szakértő testületi tagoknak, akik hosszútávon is kellő lelkesedéssel vállalják e nehéz és áldozatos munkát.

 

A Mérnökkamarai újságban megjelent felhívásunknak megfelelően, kérjük Tagtársainkat, hogy jelöltjeiket szíveskedjenek mielőbb, de legkésőbb 2014. április 13-ig eljuttatni a jelölő bizottsági kollégák részére.

 

Kaleta Jánosné iroda@progressio.hu 20-941-5990
Tiderenczl József tiderjo@gmail.com 30-500-5046
Werderits János erkaesjanos@t-online.hu 30-999-4511
Csenke Zoltánné csenkezs51@gmail.com 30-262-6234
Sallai Ferenc sallaif51@freemail.hu 30-475-5490
Szendrey Csaba szendrey@freeweb.hu 30-965-8454
 
A jelölések során kérjük külön az Elnököt, Elnökségi tagokat és a Szakértői Testületbe ajánlott kollégákat megnevezni. Az ajánlások mellé kérjük az ajánlott személy rövid, 8-10 soros bemutatását.

 

Segítő közreműködésüket köszönjük!
 
 
Budapest, 2014. március 31.
 
 
Tisztelettel:
Kaleta Jánosné
Környezetvédelmi Tagozat
Jelölő Bizottságának elnöke

 

Jogszabályi változások 2014. január 1-től

Felhívjuk a Kollégák figyelmét, hogy 2014. január 1-től több, a mérnöki munkát, illetve a kamarai életet szabályozó rendelet megváltozott.

 

A kamarai törvény /1996. évi LVIII. tv./ lényeges változásai:

  • a területi kamarák ezután végezhetnek gazdasági jellegű tevékenységet is,
  • a korábban kettős tagságnak nevezett esetekben mind a mérnök, mind az építészkamarai tagdíjnak csak 70%-át kell befizetni,
  • a területi elnökségben több alelnök is lehet,
  • bekerült a területi kamara testületeinek felsorolásába a "választási bizottság".

A tavaly megjelent 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet több pontja most lépett hatályba, illetve néhány pontot módosítottak még a hatályba lépés előtt:

  • a jogosultság igénylésénél figyelembe vehető gyakorlati idő az államvizsga napjától kezdődik, de kérelmet csak az oklevél megszerzése után lehet benyújtani (nyelvvizsgás probléma részleges feloldása),
  • több szakterület /geodézia, közlekesémérnöki tervezés, anyagmozagatógépek-építőgépek-felvonótervezés,építéstechnológiai tervezés/ kimaradt a jogosultsági listáról azzal, hogy azt külön rendeletben fogják szabályozni, most ezen jogosultságok lejárati idejét automatikusan 2015. december 31-ig meghosszabbították,
  • megváltozik a továbbképzés rendszere is, 
  • más jogszabály megjelenéséhez kötik majd az elektronikus ügyintézés bevezetését,
  • az idén lejáró továbbképzési időszak teljesítési határidejét automatikusan 2014. dec. 31-ig meghosszabbították.

/A rendelet 2014. január 02-től 2014. június 30-ig hatályos./

 

2014. január 1-től hatályon kívül helyezték a következő jogszabályokat:

 

 

 

 

A mérnöki tevékenység jövője

Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár január 31-én a Parlamentben fogadta a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Művészeti Akadémia vezetőit, és egyeztetést folytatott velük a mérnöki tevékenység jövőbeni szerepéről a 2014-2020-as programozási időszak európai uniós fejlesztési forrásaiból megvalósuló projektek tekintetében. A Magyar Mérnöki Kamarát Barsiné Pataky Etelka elnök képviselte.

A találkozás apropóját a 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről szóló 1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat adta. Lázár János államtitkár leszögezte, hogy a kormányhatározatban foglaltak nem a mérnöki szakma, hanem az európai uniós forrásfelhasználás újraszabályozására és a közérdek hathatósabb érvényesítésére irányulnak, melynek kiemelt célja az átláthatóság és a beruházó védelme.

Egyetértettek abban, hogy az e forrásokhoz kapcsolódó mérnöki- és építész feladat- és felelősségi körök áttekintése szükséges. Ennek érdekében a 2014-2020-as programozási időszak eljárásrendjének kialakítására hamarosan felállításra kerülő munkacsoportok munkájába a mérnöki- és építész kamarák képviselői is bevonásra kerülnek, annak érdekében, hogy az eljárásrendek a javaslataik és észrevételeik figyelembevételével születhessenek meg.

 

Forrás: mmk.hu

 

 

Az MMK Szakmagyakorlási és Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Mérnöki Kamara által 2014. január 10-én megtartott küldöttgyűlésén kamaránk Szakmagyakorlási Szabályzata, illetve Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata elfogadásra került. A szabályzatok itt megtekinthetőek:

 

Az MMK Szakmagyakorlási Szabályzata

 

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

 

 

Az MMK Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata

Tájékoztatás a kamarai továbbképzés változásairól 2014. január 1-től

Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet értelmében az építészeti-műszaki tervezési, valamint a felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének eljárásrendje 2014. január 1-jétől megváltozott.

 

A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelmet továbbra is a kérelmező lakóhelye szerinti illetékes területi mérnöki kamarához kell benyújtani. A Korm. rendelet szabályozásának értelmében a jogosultság megállapítását követően, de legkésőbb egy éven belül a szakmagyakorlónak beszámolóval végződő kötelező továbbképzést kell teljesítenie

 

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet  széles körűen szabályozza a szakmagyakorlás kérdéskörét. Hatálya kiterjed a településrendezési tervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői és az energetikai tanúsítói tevékenységre, a szakmagyakorlási tevékenységet folytatók körére, a tevékenységük folytatásának részletes feltételeire, az eljáró hatóság kijelölésére, a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra. 

 

Kiterjed továbbá a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeire, a szerződést biztosító mellékkötelezettségre és a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokra, a szakmagyakorlási tevékenységet folytatókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra.

Kiterjed az építmények építészeti-műszaki tervezése során végezhető feladatok körére, valamint az építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmára, az építészeti-műszaki tervezés során a tervezési díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott, az építészeti-műszaki tervezőt marasztaló jogerős bírósági ítéletről szóló értesítést vagy a nemfizetési jelzést követően lefolytatandó vizsgálat és az ennek alapján megállapítható jogkövetkezmények részletes szabályaira, a szakmai kamarák által a szakmagyakorló tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása esetén kiszabható bírság mértékére és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye megállapítására.

 

A jogszabályi változás következtében a továbbképzés pontérték megállapításának rendszere megszűnik. 2014. január 1-től kamarai továbbképzési pont nem szerezhető sem szabadon választható továbbképzésben, sem egyéni teljesítésben.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2013. december 31-ig teljesített szabadon választható továbbképzést a kamara elfogadja, ezért a pontokról kiállított igazolásokat szíveskedjenek megőrizni a továbbképzési időszak végéig, illetve teljesítésének soron következő igazolásáig. Azok a szakmagyakorlók, akik a szabadon választott továbbképzést csak részben teljesítették, azok az előírt szakmai továbbképzéssel 2014. december 31-ig pótolhatják a továbbképzés hiányzó részét.

 

A kötelező (öt évenként egy alkalommal) továbbképzés teljesítése a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint 2014.december 31-ig pótolható, annak hiánya a jogosultság fenntartását nem akadályozza.

A kamara a 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet alapján szervezettkötelező továbbképzés teljesítéséről kiállított igazolásokat az adott továbbképzési időszak végéig elfogadja.

 

 

Lapozás:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26